Komunálne ČOV AS-GranBio®

Komunálne ČOV AS-GranBio®

Komunálne čistiarne odpadových vôd - ASIO-SK, s.r.o.

Už viac ako 20 rokov sa v ASIO-SK zaoberáme s ČOV pre komunálne odpadové vody. Aj vďaka tomu k problematickým ČOV pristupujeme analyticky a precízne, aby sme zistili prečo nefungujú a priviedli ich na správnu cestu. Pretože takéto komunálne čistiarne odpadových vôd potom robia radosť nielen nám a prevádzkovateľom, ale hlavne živočíchom a biotopu v recipiente, do ktorého sú zaústené. Na tie, čo fungujú takmer bez obsluhy, sa pozeráme s radosťou a rovnako analyzujeme ich situáciu, aby sme aj v budúcich projektoch využili ich prednosti a ľahkosť v prevádzkovaní.

Komunálne ČOV - moderné trendy

Na základe v praxi získaných údajov a sledovaním moderných trendov pri čistení OV sme sa rozhodli investovať čas aj peniaze do výskumu progresívnej novej AGS technológie (aeróbnej granulovanej biomasy). Výsledok nás milo prekvapil a dnes Vám môžeme s radosťou predstaviť najmodernejšiu ČOV pre komunálne OV aj na Slovensku. Nová komunálna čistiareň odpadových vôd, ktorú sme pomenovali AS-GranBio®, je chránená patentovou prihláškou (PP 143-2018) a úžitkovým vzorom (8662-2020).

technológia v zmysle udržateľného rozvoja

nízka spotreba elektrickej energie

výrazné znižovanie uhlíkovej stopy

nepoužívanie chemikálií pri odstraňovaní P

znižovanie zaťažovania životného prostredia o chemikálie, ktoré už nemusia byť aplikované

menšie zastavané objemy

šetrenie životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy

jedinečná patentovaná technológia dôvod prečo si vybrať nás

Plánujete novú čistiareň odpadových vôd s využitím najmodernejšej technológie za nízku investičnú cenu a najnižšími prevádzkovými nákladmi?
Máte problémy s SBR ČOV alebo novou technológiou MBR, či s ČOV založenou na klasickej aktivácii?
Plánujete rozširovať kapacitu, rekonštruovať alebo modernizovať Vašu ČOV?

Komunálne čistiarne odpadových vôd a technológia AGS AS-GranBio®

Technológia AGS AS-GranBio® nepotrebuje dosadzovaciu nádrž, miešadlá denitrifikačných častí, recirkulačné čerpadlá a pracuje v móde simultánnej denitrifikácie, preto je spotreba elektrickej energie najnižšia spomedzi všetkých ostatných technológií využívaných pri čistení komunálnych odpadových vôd. Naviac, technológia AS-GranBio® pracuje s vysokým vekom kalu a preto je produkcia prebytočných kalov nižšia v porovnaní s ostatnými technológiami, čo sa odzrkadlí na nižších prevádzkových nákladoch pri spracovaní prebytočného kalu.

nízka spotreba elektrickej energie

ČOV AS-GranBio pracuje v móde simultánnej denitrifikácie a preto nepotrebuje ani recirkulačné čerpadlá ani miešadlá denitrifikačných sekcií. Úspora el. energie je v tomto usporiadaní výrazná a preto ČOV s touto technológiou spotrebujú minimum el. energie v porovnaní s ostatnými technológiami na trhu.

prevádzková spoľahlivosť

Po viac ako 20 rokoch na trhu a množstve realizácii vieme navrhnúť a dodať také technologické zariadenia, ktoré majú vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Preto dávame priestor kvalite pred kvantitou, čo naši zákazníci veľmi oceňujú.

produkty na mieru

V technologických návrhoch ČOV sú  zohľadnené jednak požiadavky na kvalitu vyčistenej vody, tak aj požiadavky z pohľadu spoľahlivosti prevádzky ČOV a z pohľadu investičných nákladov, ale hlavne s dôrazom na nízke prevádzkové náklady.

kvalitná projektová dokumentácia

na projektovej dokumentácií pracujú odborníci, ktorí rozumejú technickým problémom a sú vždy o krok vpred. Vďaka týmto predpokladom dokážu predvídať a zamedziť nečakaným situáciám, ktoré  by mohli pri inštalácii alebo pri samotnej prevádzke ČOV nastať.

cenová ponuka zdarma

Vyskúšajte nás a našu AGS technológiu pre komunálne OV!
Vypracujeme Vám cenovo-technickú ponuku na dodávku komunálnej ČOV pre Vašu obec alebo mesto úplne zdarma.

produkty na mieru

Naši zamestnanci pripravia pre Vás riešenie šité na mieru. Technologické návrhy ČOV sú robené ako z pohľadu požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody, tak aj z pohľadu spoľahlivosti prevádzky ČOV a z pohľadu investičných nákladov, ale hlavne s dôrazom na nízke prevádzkové náklady.

hlavné výhody novej technológie

2- 3 x

menší celkový objem ČOV

40- 40 %

nižšie náklady na elektrickú energiu

20 %

menšia produkcia prebytočného kalu

80 %

odstraňovanie P bez nutnosti použitia chemických zrážadiel

80 %

odstraňovanie NH4+

80 %

celkové odstraňovanie N

radi riešime komplikované zadania

Kontaktná osoba

Dr. Ing. Karol Kratochvíl
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.