Flotácia AS-FLOT

Flotácia AS – FLOT

Princíp technológie AS-FLOT je založený na separačnom procese, ktorý sa používa na oddelenie dispergovaných častíc z kvapaliny. Pri flotáciu sa častice znečistenia zhlukujú s mikrobublinky vzduchu za vzniku flotačné peny ľahší ako voda. Pena je vynášané na hladinu flotátoru, odkiaľ je sťahovaná do zásobníka. Odpadové vody obsahujú špecifické rozpustené organické znečistenie, ktoré sa prejavuje vo vysokých koncentráciách ukazovateľov BSK5, CHSK, EL, NL. Takisto kolísavá je teplota, predovšetkým odpadových vôd z mäsové výroby. Podľa požiadavky na výstupné parametre sme schopní navrhnúť, dodať a zabezpečiť montáž aj prevádzkovanie nielen mechanického predčistenia, ale aj biologického dočistenie. Biologické dočistenie sa navrhuje vtedy, kedy je požiadavka vypúšťať vodu do recipientu. Splaškové odpadové vody sa na mechanické predčistenie – flotáciu neprivádzajú. Sú zaústené po samostatnom mechanickom predčistení priamo do aktivačnej časti ČOV.

základné návrhové parametre

Priemerné znečistenie vôd
 z potravinárského priemyslu
Predpokladané požiadavky na odtok
(dané kanalizačným poriadkom)
Ukazovateľmg/lPriemer [mg/l]Maximum [mg/l]Požiadavka na účinnosť [%]
BSK52500750100070
CHKSK40002000240050
NL250050080080
EL10005010090

Flotačná jednotka pracuje na princípe tlakovzdušnej flotácie.

Recirkulácia a sýtenie vzduchom prebieha v tzv. Perlátora. Tlak recirkulovanej vody sa dosahuje čerpadlom, tlak vzduchu kompresorom alebo rozvodným tlakovým vzduchom v objekte. Častice nečistôt sa zhromažďujú na hladine, kde sa vytvára súvislá vrstva, ktorá sa periodicky odstraňuje shrabovacím zariadením a odťahuje sa do zberného žľabu. Flotačné pena odteká do kontajnera alebo podzemnej nádrže. Pena je tvorená extrahovatelným znečistením a sú to predovšetkým tuky. Pretože tuky tvoria v mäsovom priemysle značný podiel nečistôt v odpadovej vode, ich znížením vo vysokom percente zachytenie, dochádza aj k významnému zníženiu znečistenia a to ako tuku samotného, ​​tak aj ostatných ukazovateľov ako napr. NL (nerozpustených látok), a ukazovateľov rozpusteného organického znečistenia, ktoré sa uvádza ako BSK5, CHSK. Odtok z flotácie je z hornej časti flotačné vane. Odtekajúca voda je výsledkom předčistícího procesu a odteká do rozvodov vnútornej kanalizácie a následne vonkajšie kanalizácií na biologické dočistenie. Na dne nádrže sa zhromažďujú usadeniny (sediment), ktoré je potrebné kontrolovane odpúšťať. Zariadenie môže byť prevádzkované v úplne automatickom režime alebo sa niektoré jeho funkcie prevádzkujú ručne. Jedná sa najmä o stieranie kalu z hladiny a odkalenie flotačné vane, ktoré sú zaústené do čerpacej šachty, chod kompresora. Ovládací panel flotačné jednotky je súčasťou hlavného rozvádzača.

výhody použitia AS-FLOT

nízka produkcia biomasy

nízka spotreba energie

vysoké koncentrácie biomasy

nízke požiadavky na živiny

oblasti použitia AS-FLOT

potravinarsky-priemysel

potravinársky priemysel

pálenice • pivovary • spracovanie mäsa • spracovanie ovocia a zeleniny cukrovary • spracovanie rýb • výroba cukroviniek • vinárske podniky • škrobárne • výroba nealko nápojov • droždiarne • mliekárne • výroba kys. citrónovej • konzervárne • kafilérie
Ostatný priemysel

ostatný priemysel

odpadové vody z chemických výrob • odpadové vody z výroby organických kyselín • výroba papiera a kartónu • farmaceutické výroby
Späť na úvod