Flotácia AS-FLOT

Flotácia AS – FLOT

Princíp technológie AS-FLOT je založený na separačnom procese, ktorý sa používa na oddelenie dispergovaných častíc z kvapaliny. Pri flotácii sa častice znečistenia zhlukujú s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotačnej peny ktorá je ľahšia ako voda. Pena je vynášaná na hladinu flotátoru, odkiaľ je sťahovaná do zásobníka. Odpadové vody obsahujú špecifické rozpustené organické znečistenie, ktoré korešpondujú s vysokými koncentráciami ukazovateľov BSK5, CHSK, NEL, NL. Problematická pri takýchto odpadových vodách býva tiež rozdielna teplota počas dňa, predovšetkým pre odpadové vody zo spracovania mäsa. Podľa požiadavky na výstupné parametre sme schopní navrhnúť, dodať a namontovať aj mechanické predčistenie a biologické dočistenie. Biologické dočistenie sa navrhuje vtedy, keď je požiadavka na vypúšťanie vody do recipientu. Splaškové odpadové vody sa na flotáciu neprivádzajú. Sú zaústené po samostatnom mechanickom predčistení priamo do aktivačnej časti ČOV.

základné návrhové parametre

Priemerné znečistenie vôd
 z potravinárského priemyslu
Predpokladané požiadavky na odtok
(dané kanalizačným poriadkom)
Ukazovateľmg/lPriemer [mg/l]Maximum [mg/l]Požiadavka na účinnosť [%]
BSK52500750100070
CHKSK40002000240050
NL250050080080
EL10005010090

Flotačná jednotka pracuje na princípe tlakovzdušnej flotácie.

Recirkulácia a sýtenie vzduchom prebieha v tzv. saturátore. Tlak recirkulovanej vody sa dosahuje čerpadlom, tlak vzduchu kompresorom alebo tlakovým vzduchom v objekte. Častice nečistôt sa zhromažďujú na hladine, kde sa vytvára súvislá vrstva, ktorá sa periodicky odstraňuje zhrabovacím zariadením a odťahuje sa do zberného žľabu. Flotačná pena odteká do kontajnera alebo podzemnej nádrže. Pena je tvorená extrahovateľnými látkami. Z väčšej časti je tvorená olejmi a tukmi. 

Pretože tuky tvoria v mäsovom priemysle značný podiel nečistôt v odpadovej vode, ich znížením dochádza aj k významnému zníženiu znečistenia a to ako tuku samotného, tak aj ostatných ukazovateľov ako napr. NL (nerozpustených látok), a ukazovateľov rozpusteného organického znečistenia, ktoré sa uvádza ako BSK5 a CHSK. Odtok z flotácie je z hornej časti flotačnej nádrže. Vyčistená voda po fyzikálno-chemickom čistení odteká do rozvodov vnútornej kanalizácie a následne vonkajšej kanalizácie na biologické dočistenie. Na dne nádrže sa zhromažďujú usadeniny (sediment), ktoré je potrebné kontrolovane odpúšťať. Zariadenie môže byť prevádzkované v úplne automatickom režime alebo sa niektoré jeho funkcie prevádzkujú ručne. Jedná sa najmä o stieranie kalu z hladiny a odkalenie sedimentu z dna flotačnej nádrže. Ovládací panel flotačné jednotky je súčasťou hlavného rozvádzača.

 

výhody použitia AS-FLOT

nízka produkcia biomasy

nízka spotreba energie

vysoké koncentrácie biomasy

nízke požiadavky na živiny

oblasti použitia AS-FLOT

potravinarsky-priemysel

potravinársky priemysel

pálenice • pivovary • spracovanie mäsa • spracovanie ovocia a zeleniny cukrovary • spracovanie rýb • výroba cukroviniek • vinárske podniky • škrobárne • výroba nealko nápojov • droždiarne • mliekárne • výroba kys. citrónovej • konzervárne • kafilérie
Ostatný priemysel

ostatný priemysel

odpadové vody z chemických výrob • odpadové vody z výroby organických kyselín • výroba papiera a kartónu • farmaceutické výroby