AS-GranBio®

AS-GranBio®

Pomocou technológie AS-GranBio dokážeme vytvoriť aeróbnu granulovanú biomasu a tým zintenzifikovať prírodné procesy pri čistení odpadových vôd. Granulovaná biomasa zabezpečuje lepšiu kooperáciu jednotlivých bakteriálnych druhov a tak zvyšuje účinnosť čistenia a naviac, oddelenie vyčistenej vody od aktivovaného kalu je mnohonásobne rýchlejšie a efektívnejšie. Z tohto dôvodu odpadá jeden technologický prvok ktorý je nutný pri štandardnej technológii a to dosadzovacia nádrž. 

Naviac technológia granulovanej biomasy umožňuje odstraňovanie dusíkatého znečistenia pomocou simultánnej denitrifikácie, to znamená, že v technologickej linke odpadnú denitrifikačné sekcie a miešadlá. Týmto spôsobom sa znižuje spotreba elektrickej energie a tiež investičné náklady. Nová technológia umožní vyčistiť odpadové vody na kvalitatívne vyššej úrovni (lepšia kooperácia baktérií v granulovanej forme) a zároveň pri nižších investičných a prevádzkových nákladoch.

výhody použitia AS-GranBio®

nízka produkcia biomasy

nízka spotreba energie

vysoké koncentrácie biomasy

nízke požiadavky na živiny

hlavné výhody novej technológie

2- 3 x

menší celkový objem ČOV

40- 40 %

nižšie náklady na elektrickú energiu

20 %

menšia produkcia prebytočného kalu

80 %

odstraňovanie P bez nutnosti použitia chemických zrážadiel

80 %

odstraňovanie NH4+

80 %

celkové odstraňovanie N

oblasti použitia AS-GranBio®

potravinarsky-priemysel

potravinársky priemysel

pálenice • pivovary • spracovanie mäsa • spracovanie ovocia a zeleniny cukrovary • spracovanie rýb • výroba cukroviniek • vinárske podniky • škrobárne • výroba nealko nápojov • droždiarne • mliekárne • výroba kys. citrónovej • konzervárne • kafilérie
Ostatný priemysel

ostatný priemysel

odpadové vody z chemických výrob • odpadové vody z výroby organických kyselín • výroba papiera a kartónu • farmaceutické výroby