ECSB reaktory

ECSB reaktory

Dizajn ESCB HydroThane STP ponúka maximálnu kontrolu procesu z dôvodu jeho plne riadeného hydraulického miešania pomocou vonkajšieho recirkulačného čerpania. Výhoda tohto riešenia v porovnaní s niektorými inými systémami, ktoré majú vnútornú cirkuláciu je v jej flexibilnom riadení, ktorá nezávisí od „človekom“ kontrolovaných parametrov alebo tiež neistotami ako organické zaťaženie CHSK, produkcia bioplynu, zloženie odpadovej vody, biologická odbúrateľnosť a v neposlednom rade mikrobiologická aktivita dostupnej biomasy.
Konštrukcia dvoch separátorov nad sebou vytvára maximálnu stabilitu a kapacitu procesu. Vo vysoko zaťaženej spodnej časti prebieha hlavná degradácia organických látok a produkcia bioplynu, potom nasleduje mierne zaťažená časť kde prebieha dočisťovanie. Usadzovacia plocha v hornej časti reaktora je špeciálne navrhnutá pre optimálne oddelenie granulovanej biomasy od vyčistenej vody kde sa dosahujú najlepšie možné odtokové parametre vyčistenej vody.

výhody použitia ECSB reaktorov

nízka produkcia biomasy

nízka spotreba energie

vysoké koncentrácie biomasy

nízke požiadavky na živiny

oblasti použitia ECSB reaktorov

potravinarsky-priemysel

potravinársky priemysel

pálenice • pivovary • spracovanie mäsa • spracovanie ovocia a zeleniny cukrovary • spracovanie rýb • výroba cukroviniek • vinárske podniky • škrobárne • výroba nealko nápojov • droždiarne • mliekárne • výroba kys. citrónovej • konzervárne • kafilérie
Ostatný priemysel

ostatný priemysel

odpadové vody z chemických výrob • odpadové vody z výroby organických kyselín • výroba papiera a kartónu • farmaceutické výroby