UASB reaktory

UASB reaktory

Návrh technológie priemyselnej ČOV vychádza z typu odpadových vôd, požiadaviek na odtokové parametre a požiadaviek investora. Každý návrh je vypracovaný podľa zaužívaných technologických výpočtov s použitím najmodernejších technologických zariadení s prihliadnutím na investičné a prevádzkové náklady. Každý technologický návrh sa snažíme riešiť ako BAT technológiu. Keďže veľké množstvo priemyselných OV sa s výhodou čistí pomocou UASB reaktorov, a naša spoločnosť má vo svojich radách odborníkov na konštrukciu tohto typu reaktorov, rozhodli sme sa zaradiť do portfólia spoločnosti ich výrobu. Vysokovýkonné anaeróbne UASB reaktory sme s úspechom realizovali zatiaľ na dvoch ČOV.

výhody použitia USAB reaktorov

nízka produkcia biomasy

nízka spotreba energie

vysoké koncentrácie biomasy

nízke požiadavky na živiny

oblasti použitia USAB reaktorov

potravinarsky-priemysel

potravinársky priemysel

pálenice • pivovary • spracovanie mäsa • spracovanie ovocia a zeleniny cukrovary • spracovanie rýb • výroba cukroviniek • vinárske podniky • škrobárne • výroba nealko nápojov • droždiarne • mliekárne • výroba kys. citrónovej • konzervárne • kafilérie
Ostatný priemysel

ostatný priemysel

odpadové vody z chemických výrob • odpadové vody z výroby organických kyselín • výroba papiera a kartónu • farmaceutické výroby