Čerpacie šachty

Čerpacie šachty

Celoplastové čerpacie šachty AS – PUMP sa svojou funkciou a vybavením zaraďujú medzi vodohospodárske armatúrne šachty , kusové vodohospodárske výrobky a patria medzi objekty na podzemné kanalizačné potrubia. Predstavujú ucelený typový rad kompaktných – “ balených “ čerpacích staníc. Čerpacie stanice AS – PUMP slúžia na prečerpávanie odpadovej, dažďovej prípadne technologickej vody v podmienkach nemožnosti využitia gravitačnej kanalizácie, resp. v pomienkach, kde to vyžaduje následný technologický proces apod. Použitie čerpacích šácht AS – PUMP pre iné čerpané médium je potrebné konzultovať s technologickou kanceláriou spoločnosti ASIO-SK s.r.o.

Sú vyrábané vo výrobných prevádzkach spoločnosti ASIO-SK s.r.o. z PP materiálu a kompletizované príslušenstvom podľa požiadaviek odberateľa. Použitý materiál je vhodný na použitie aj v chemicky agresívnom prostredí, akým čerpané odpadové vody nesporne sú. Možnosti použitia čerpacích šácht AS-PUMP sú najmä pri čerpaní odpadových, dažďových či spodných vôd resp. Iných kvapalín. Taktiež ich využitie pri realizácii tlakovej kanalizácie je jednoznačne výhodné vzhľadom na jednoduché osadenie bez nutnosti realizácie vnútornej technológie a s úsporou času a finančných prostriedkov.

Čerpacie šachty AS-PUMP sú vybavené kompletnou technológiou a príslušenstvom. Všetko je samozrejme podriadené potrebám odberateľa, a medzi základné štandardné časti čerpacích šácht patria: čerpadlá – podľa požiadavky, spätné klapky, plavákové spínače, potrubné rozvody, spúšťacie zariadenie, elektrorozvádzač s automatikou stupačkový rebrík a pod.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Čerpacia stanica typu AS PUMP E „samonosná“

Konštrukcia šachty tejto stanice je navrhnutá tak, aby šachta bez ďalších stavebných alebo statických opatrení odolala tlaku zeminy po zasypaní. Strop nad šachtou možno zaťažiť maximálnou vrstvou zásypovej zeminy 300 – 400 mm a naviac priťažiť náhodným zaťažením max. 5 kN /m2 pochôdzny chodník, sekačka trávy, občasný prejazd osobného vozidla, nájazd do garáže, zaťaženie jedným kolesom, a pod.). Šachtu je z vyššie uvedených statických dôvodov možné osadiť dnom do maximálnej hĺbky 2900 mm pod upraveným terénom. Pri spôsobe inštalácie šachty do terénu je potrebné na tieto hodnoty prihliadať a v prípade potreby previesť ďalšie statické zaistenie (napr. obetónovanie, zlepšenie vlastností zeminy stabilizáciami a pod.).

Čerpacia stanica typu AS PUMP EB „nesamonosná“

Tieto stanice majú šachty určené na umiestnenie do terénu s následným statickým zaistením proti tlaku zeminy a prípadným ďalším zaťažením napr. obetónovaním.

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

ASIO.SK - Martin Lascek
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Martin Lašček

Obchodno – technický zástupca pre domové ČOV 5-50, odlučovače ropných látok AS-TOP, technológ pre domové ČOV 5 – 50 EO, bazény, čerpacie šachty