Odľahčovacie komory

Odľahčovacie komory

Odlahcovacie komory

Odľahčovacie komory sú objekty na stokovej sieti, ktoré slúžia k oddeleniu dažďovej vody v systéme jednotnej kanalizácie. Ponukou prefabrikovaných dielov sa snažíme o zjednodušenie projektového návrhu a minimalizáciu stavebných prác. 

V súčastnej dobe máme v ASIO-SK k dispozícii dva typy odľahčovacích komôr:

  • AS-ŠOK – štrbinové odlahčovacie komory 
  • AS-BALOK – odľahčovacie komory s bočnou prepadovou hranou.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

AS-ŠOK

Do OK typu AS-ŠOK nateká odpadová voda priýtokovým potrubím. V prípade, že je prietok vody nižšia, než hraničný prietok Qhr, odteká všetka odpadová voda cez štrbinu vo dne do odľahčené stoky smerom na ČOV. V prípade zvýšenia prietoku vplyvom dažďovej udalosti dôjde k zvýšeniu hladiny vody v prívodnej stoke, tým dôjde k predĺženiu vodného skoku. Časť prietoku (Qc – šš) je potom odrezaná britom a odteká cez ukľudňujúca a prechodovú časť objektu do odľahčovacie stoky a následne do recipientu.

AS-BALOK

Do OK typu AS-Balok nateká odpadová voda prítokovým potrubím. V prípade, že je prietok vody nižšia, než hraničný prietok odteká všetka odpadová voda cez žliabok vo dne do škrtiacej trate a ďalej na ČOV. V prípade zvýšenia prietoku vplyvom dažďovej udalosti nad hraničnou prietok Qhr dôjde vplyvom škrtenia ku vzdúvaniu vody v objekte OK a k následnému prepadu cez prepadovú hranu. Všetky zriedené odpadové vody, ktoré prepadli cez prepad sú cez odľahčovací stoku odvedené do recipientu.

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

ASIO-SK - Miroslav Krajči
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Miroslav Krajči

Obchodno – technický zástupca pre PP nádrže, lapače tukov, vsakovacie systémy, odľahčovacie komory a regulátory prietoku