Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok AS – TOP sú určené na odlúčenie a zachytenie voľných ropných látok z odpadových vôd znečistených ropnými látkami. Spoločnosť ASIO – SK s.r.o. dodáva odlučovače ropných látok AS – TOP v niekoľkých veľkostiach, typových radoch a prevedeniach , v závislosti od miesta a spôsobu použitia. Kompletný odlučovač, ako kontajnerové zariadenie, pozostáva z celoplastovej nádrže, ktorá je rozdelená vnútornými priečkami na priestor pre usadzovanie nerozpustných látok a priestor pre odlučovanie ropných látok. Zariadenie je vybavené špeciálnymi koalescenčnými PU filtrami, ktoré sú jednoducho regenerovateľné a zabezpečujú nízke hodnoty ropných látok na výstupe do 5 mg / l. Pre zaistenie nižších koncentrácií do 0.2 – 0.5 mg / l sú základné sedimentačno koalescenčné prevedenia doplnené o integrovaný fibroilový sorpčný filter. Do plastových odlučovačov ropných látok AS – TOP je možné privádzať vody s voľnými ropnými látkami s hustotou do 950 kg/m3, a teplotou vzplanutia nad 55 oC ,ktoré sú nerozpustné a nezmydliteľné . Vylučuje sa privádzanie olejov a tukov živočíšneho a rastlinného pôvodu , splaškových vôd apod. . Iné použitie konzultujte s našou technologickou kanceláriou.

obrázkový prospekt

technická dokumentácia

cenová ponuka

video dokumentácia

kontaktná osoba

Typový rad AS -TOP P – základný typový rad

Odlučovač ropných látok je tvorený nádržou, v ktorej sú deliacimi stenami vytvorené jednotlivé funkčné priestory. Nátoková časť slúži na rozrazenie a rozrušenie prítokového prúdu vody a je tvorená usmerňovacou stenou, ktorá má za úlohu rovnomerne rozdeliť prítokový prúd. Usadzovací priestor je určený predovšetkým na zachytenie vzplývavých látok a k usadeniu látok sedimentujúcich. Čiastočne v tomto priestore prebieha i odlučovanie RL. Odlúčený kal sa zhromažďuje v kalovej časti na dne usadzovacieho priestoru . Voda z tohto priestoru nateká cez prvý koalescenčný ( tzv. kalový) filter a nornú stenu do druhej funkčnej časti odlučovača – odlučovacieho priestoru . Tu nateká už mechanicky predčistená. Odlučovací priestor je tvorený ukľudňovacou časťou a hlavným koalescenčným filtrom so zberným a uskladňovacím priestorom odlúčených RL (R). Spodným otvorom a odtokovou šachtou potom odteká vyčistená voda mimo odlučovač do odtokovej kanalizácie. Odtok je istený plavákovým nerezovým uzáverom, který zabezpečuje ochranu odtoku proti úniku zachytených ropných látok. Horná časť odtokovej šachty slúži ako odberné miesto vzoriek pre priebežnú kontrolu kvality vyčistenej odtokovej vody. Oba koalescenčné filtre sú vybavené špeciálnymi vložkami rôznej pórovitosti z polyuretánovej peny AS-ISP. Sú ľahko regenerovateľné obyčajným prepraním a zabezpečujú nízké hodnoty RL na výstupe – do 5 mg/l.

Typový rad AS –TOP DF resp. DF/r

Odlučovač je určený pre prevádzkové a parkovacie plochy s menším obsahom ropných látok v odpadových dažďových vodách (max. 200 mg/l – 1000mg/l). Je vhodný pre parkoviská a odstavné plochy napr. pri obchodných domoch, motorestoch, mestské a záchytné parkoviská a iné veľké spevnené plochy určené na parkovanie osobných a nákladnych vozidel bez akejkoľvek inej manipulácie s ropnými látkami. Jednotlivé odlučovače typu DF je možné zostavovať do celkov pre veľké prietoky napr. 250 l/s a viac.

Typový rad AS -TOP PS a DFS - so sorpčným filtrom

Odlučovač je určený na osadenie v miestach s potrebou vyšších účinností a s výstupnými hodnotami pod 5 mg/l zvyškových RL. Ide o základný typ rozšírený o priestor, v ktorom je inštalovaná fibroilová kolóna (Sp). U väčších typov je kolóna umiestnená v samostatnej nádrži. Sorpčná kolóna zaručuje ďalšie zníženie obsahu RL, a to sorpciou na povrchu vlákien. Je použitá geotextília Fibroil. Doporučené množstvá a intervaly výmeny náplne na dosiahnutie nižších výstupných hodnôt koncentrácie RL sú uvedené v čl. 2.4.7 (pre hodnoty do 1 mg/l a 0,5 mg/l). Z dôvodov častej kontroly a manipulácie so sorpčnou náplňou kolóny je nutný prístup k celému pôdorysu filtra. Odlučovače AS-TOP S je možné preto navrhovať vo všetkých možných typoch osadenia do terénu s nutnosťou prístupu k sorpčným filtrom v celom pôdoryse.

Typový rad AS – TOP mini

Tento typ odlučovačov je menej prietočný variant základného typu P. Odlučovače AS-TOP mini sú konštruované na max. prietok 0,6 l/s, pre použitie najmä v krytých garážach a podobných odstavných plochách bez dažďových prietokov.

Typový rad AS - T O P XX

Atypické odlučovače podľa požiadaviek zákazníka. Vzájomná kombinácia jednotlivých typov na základe konzultácie s firmou ASIO-SK.

Analyticky a precízne vytvárame životné prostredie

Kontaktná osoba

ASIO.SK - Martin Lascek
ASIO-SK, s.r.o. LOGO SPOLOČNOSTI

Martin Lašček

Obchodno – technický zástupca pre domové ČOV 5-50, odlučovače ropných látok AS-TOP, technológ pre domové ČOV 5 – 50 EO, bazény, čerpacie šachty