Ekologická kríza: znečisťovanie vôd sa týka nás všetkých. Ako pomôcť planéte?

muž sediaci na móle sleduje pokojnú hladinu jazera s horami v pozadí

 Nárast spotreby a znečisťovania vody smeruje k zníženej kvalite života a zdravia

 

Až 70 % povrchu Zeme je tvoreného vodou, základným elementom života našej planéty. Väčšina je súčasťou slaných oceánov a morí, zatiaľ čo sladká voda, obsiahnutá v riekach, jazerách, podzemných ložiskách a ľadovcoch tvorí len 3,5 %. Naučiť ľudstvo správne hospodáriť s týmto obmedzeným množstvom je preto kľúčové a nevyhnutné pre ďalšie prežitie

Jednou stranou mince je šetrenie vzácnym zdrojom. Na druhej leží konštantné znečisťovanie vôd. Možno by sa vám mohlo zdať, že ak nevlastníte práve ropný tanker, nejde o oblasť vášho záujmu. Znečistenie vody sa ale dotýka nás všetkých. Preto by sme vám túto problematiku radi priblížili a poukázali na možnosť, ako viete k lepšej budúcnosti našej planéty prispieť v tomto smere i vy.

 

Čo je to znečisťovanie vody?

K znečisťovaniu vody dochádza, keď toxické látky, napr. mikroorganizmy či chemikálie, vstupujú do vodných útvarov (potoky, rieky, jazerá, oceány a i.). Následne sa môžu v danom toku zastaviť, prípadne usadiť na dne, čo následne významne vplýva na zhoršenie kvality vody. V súčasnosti je až 80% odpadových vôd vypúšťaných do prírody, čo vedie k ďalšiemu znečisťovaniu inak nezávadných zdrojov. 

rieka znečistená odpadkami s továrňou v pozadí

 Mimoriadne znečistené sú toky vo veľkomestách s vysokou koncentráciou priemyselných podnikov

 

Znečistenie vody môže mať rôzne podoby

Vodu môžeme rozdeliť na podzemnú a povrchovú. Podzemná sa buď nachádza v ložiskách pod zemou, alebo takto označujeme zrážkovú vodu, ktorá vsakuje do hornín cez pukliny. Predstavuje hlavný zdroj pitnej vody. K jej znečisteniu najčastejšie dochádza pesticídmi a hnojivami. Povrchová voda vo forme oceánov, riek a jazier môže byť znečistená rôznymi spôsobmi. Odhaduje sa, že už 50 % vodných tokov a viac ako 30 % jazier je na rôznych úrovniach znečistených.

 

Znečistenie vôd podľa zdroja a druhu kontaminácie

Kontaminácia pochádza najčastejšie z poľnohospodárstva, priemyslu a kanalizácie.

Poľnohospodárstvo spotrebuje cca 70% všetkej sladkej vody a je aj hlavnou príčinou jej kontaminácie. Po daždi sa hnojivá, pesticídy a živočíšne odpady dostávajú do vodných ciest. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že 38 percent vodných útvarov Európskej únie je pod tlakom znečistenia z poľnohospodárstva.[1]

Kanalizácia alebo odpadová voda predstavuje v rozvojových krajinách veľký problém. Okrem znečistenia z priemyslu sú vodné útvary zasiahnuté aj rozptýleným znečistením z dopravy, lesného hospodárstva a vidieckych obydlí. Znečisťujúce látky, ktoré sa najprv uvoľňujú do ovzdušia a pôdy často končia vo vode.

 

Znečistenie vody ropou a inými chemikáliami

Chemické znečistenie, ktoré sa drží na povrchu vody zahŕňa ropu, benzín a rôzne ropné produkty pochádzajúce z priemyslu, automobilov a nákladných lodí. Do vody je každý rok uvoľnený odhadom 1 milión ton ropy. Ďalšími chemickými látkami sú rozpúšťadlá, farmaceutické produkty a kovy.

Znečistenie oceánov a morí je alarmujúce

O znečistení oceánov čítame pravidelne. Ak ste si však mysleli, že problém sa nás v Európe netýka, máme pre vás zlé správy. Správa agentúry EEA o kontaminantoch v európskych moriach priniesla zistenia, že všetky štyri regionálne moria majú problém s rozsiahlou kontamináciou: 96 % posudzovanej oblasti v Baltskom mori, 91 % v Čiernom, 87 % v Stredozemnom mori a 75 % v severovýchodnom Atlantiku.

Vedeli ste, že znečisťovanie vody ropou väčšinou nevzniká pri haváriách tankerov, ale pri bežnej prevádzke lodí (z vypúšťania balastrových vôd z tankerov)?

malé ryby v oceáne znečistenom plastami

 Oceány sú plné plastu, navyše absorbujú cca 25% celkových svetových uhlíkových emisií, čo ich robí kyslejšími

 

Znečistenie pitnej vody je veľkou hrozbou

Znečistená pitná voda zabije ročne viac ľudí ako všetky formy násilia dokopy. Dlhodobá konzumácia závadnej vody spôsobuje široké spektrum vážnych chorôb, v rozvojových krajinách sú patogény z odpadu hlavnou príčinou týfu či cholery.


Znečistenie vody – zaujímavosti v číslach

informácie o vodnej kríze v číslach spracované do tabuľky a grafov

 239 miliárd eur ročne stratíme na neadekvátnom zásobovaní vodou…

 

Znečistenie vody na Slovensku

Príčinou znečistených vôd je na Slovensku únik znečisťujúcich látok do prostredia. Najvýznamnejšou skupinou sú ropné látky, odpadové vody a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd. Vo vodách pribúdajú zvyšky liekov a mikroplastov. Z polí sa do tokov dostávajú zvyšky hnojív a pesticídov. Problémom sú aj zabudnuté a zle zabezpečené zdroje znečistenia z minulosti.

Znečistenie riek 

Väčšina našich riek je zregulovaná a v rôznej miere znečistená. Korytá našich riek sú vo väčšine prípadov „napriamené“, niekedy sú kameňmi či betónom spevnené ich brehy, prípadne aj dno. Podľa údajov Vodného plánu nedosahuje požadovaný stav až 46 % slovenských tokov.[2] 

Znečistenie podzemných vôd

Napriek pokroku za posledné roky nie je dosiahnutý dobrý stav všetkých útvarov podzemných vôd na Slovensku. Pomer dobrého a zlého chemického stavu vôd je znázornený na nasledujúcich mapách:

mapa slovenska s vyznačeným stavom podzemných vôd

 Chemický stav kvartérnych útvarov podzemných vôd

 

mapa slovenska s vyznačeným stavom podzemných vôd

 Chemický stav predkvartérnych útvarov podzemných vôd

 

Znečisťovanie vody na Slovensku: výsledky monitoringu podzemných vôd hovoria jasne

Podzemné vody sa, ako už z názvu vyplýva, nachádzajú pod povrchom zeme. Podzemnými však zostávajú aj po ich odkrytí banskou a inou činnosťou. Tieto vody sú chránené, pretože tvoria hlavný zdroj pitnej vody na Slovensku. Napriek tomu priniesol monitoring v dvojročnom období 2019 – 2020 pomerne znepokojujúce výsledky.[3]

Znečistenie podzemnej vody najmä dusíkom, chloridmi a síranmi

Znečistenie sa premietlo najmä do zvýšených obsahov rôznych foriem dusíka vo vodách. Okrem toho indikujú vplyv znečistenia na kvalitu podzemných vôd prekročené limitné hodnoty chloridov a síranov.

Tajomná voda: znečistenie stopovými prvkami a pesticídmi 

V sledovanom období rokov 2019 a 2020 boli v skupine stopových prvkov zaznamenané zvýšené koncentrácie arzénu a olova. Z pesticídov prekročili limitnú koncentráciu atrazín a desetylatrazín

Uhľovodíkmi znečistená voda 

Zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov dochádzalo v oboch rokoch (2019 a 2020) najčastejšie k prekročeniu koncentrácie naftalénu a fenantrénu. V skupine prchavých alifatických uhľovodíkov prekročil medznú hodnotu vinylchlorid (chloretén).

Štrbské pleso obklopené jesenne sfarbenými stromami

 Takmer polovica slovenských vodných tokov nie je v dobrom stave.

 

Má nekonečné znečisťovanie vôd nejaké riešenie?

K ochrane vodných zdrojov môže prispieť každý jednotlivec – začať treba od seba. Sú to malé kroky, ktorými viete pomôcť už dnes:

  1. trieďte odpad v domácnosti, snažte sa obmedzovať jeho množstvo a nikdy ho nevyhadzujte voľne do prírody,
  2.  chemické čistiace prostriedky v domácnosti i v záhrade vymeňte za prírodné alebo aspoň šetrnejšie alternatívy,
  3.  kontrolujte batérie a vodovodné kohútiky a opravte ich, ak kvapkajú, 
  4. vodou šetrite: kúpanie nahraďte sprchovaním, pri umývaní zubov nenechávajte tiecť vodu, investujte do umývačky riadu, nainštalujte si termostat na kotol, na zalievanie používajte nazbieranú dažďovú vodu.

Skutočnou pomocou pre čistotu vodných tokov i podzemných zásob je však využívanie čistiarní odpadových vôd v priemysle i domácnostiach, ktoré nemôžu byť napojené na kanalizačný systém.

ženské ruky umývajú sklený pohár v prúde vody z nerezového kohútika

 Čistá pitná voda z kohútika nie je samozrejmosť

 

Dôsledky znečistenia vody nemusia byť fatálne. Pomôcť môže aj vaša firma

Ak sa práve vaša firma svojou produkciou podieľa na znečisťovaní vôd na Slovensku, prvým krokom je priznať si to, druhým prijať kroky k náprave. V 21. storočí máme už šikovné riešenia, ktoré znečistenú vodu vyčistia pri minimálnej spotrebe energií a eliminácii nepríjemných pachov. Či už ide o čistenie priemyselných odpadových vôd z poľnohospodárskych prevádzok, potravinárskeho, chemického či automobilového priemyslu, strojárskych závodov alebo skládkových odpadových vôd, riešenie ponúka priemyselná čistiareň odpadových vôd

 

Hľadáte špeciálne riešenia špeciálnych požiadaviek? Potom ste na správnej adrese. 

Či už čelíte problémom so zastaralou ČOV, alebo máte požiadavku na prísnejšie odtokové parametre, prípadne len riešite rozšírenie výroby, radi vám pomôžeme. Cenovo-technickú ponuku na dodávku priemyselnej ČOV pre vás vypracujeme úplne zdarma. Ozvite sa nám!

 

 

Zdroje použité v článku:

[1] https://www.nationalgeographic.com/environment/article/freshwater-pollution
[2] https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015.html
[3] https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=421

Analyticky a precízne tvoríme lepšie prostredie

Takmer šesť desiatok vystavovateľov sa prezentovalo v dňoch utorok (14. 6.) a stredu (15.6) v trenčianskom výstavisku Expo Center na 23. ročníku …

Termín realizácie: 2022  ČOV AS-GranBio 250 Gelej bola vybudovaná pre dve čerpacie stanice Shell na ľavej strane diaľnice v smere z Košíc …

Znečistenie vody trápi nejednu krajinu. Efektívnym riešením je čistička odpadových vôd. Bez čistiarní odpadových vôd by sme už dnes nedokázali existovať. Niet …

V novembri sme uskutočnili naše každoročné odborné ASIO semináre v Bratislave aj v Žiline. Seminár v Košiciach sme vzhľadom na epidemické opatrenia …